CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN)

地址 : 隆安省,德和縣,德和東社,第5邑,德和工業區,E3-E6 地塊

MST : 1100635534

Tel : 0272-3779080

FAX : 0272-3779088

CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU ĐỒNG NAI

地址 : 同奈省,隆城縣,平山社,第8邑

MST: 3600662836.

Tel : 0251-3533555

FAX : 0251-3533566

CÔNG TY TNHH GIẤY YUEN FOONG YU (VN) BÌNH DƯƠNG

地址 : 鎮,永新社,越南新加坡工業園II-A,31號路,20號

MST : 3702420265

Tel : 0274-3803266

FAX : 0274-3803211

CÔNG TY TNHH BAO BÌ YFY HÀ NAM

地址 : 河南省,維仙縣,同文鎮,白上社,同文II 工業區,部分J地塊。

MST : 0700802249

Tel :  2263580777

FAX : 2263580770